Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene Voorwaarden.

VAN LEUSSEN VAN DEN BROEK NOTARISSEN TE MOLENLANDEN

(januari 2023)

Artikel 1 - Definities

Notaris

Van Leussen Van den Broek Notarissen is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Notarispraktijk mr. J.A.N. Goes B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 23055265, statutair gevestigd te Schelluinen, gemeente Giessenlanden, en kantoorhoudende te 2973 XA Molenaarsgraaf aan de Graafdijk-oost 11a.

Onder notaris wordt verstaan de aan voornoemde vennootschap verbonden notaris, zijn waarnemer(s), zijn toegevoegd-notaris(sen), zijn kantoorgenoten en door hem ingeschakelde derden, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

De notaris oefent zijn praktijk uit door middel van voornoemde besloten vennootschap, zodat deze vennootschap als enige opdrachtnemer geldt. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde besloten vennootschap.

Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Cliënt

De natuurlijke en/of rechtspersoon ten behoeve van wie de notaris zijn werkzaamheden verricht.

Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht van een opdrachtgever (of cliënt) aan - en andere dienstverlening door - de notaris.

Artikel 3 - Tarieven en meerwerk

  1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
  2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Artikel 4 - Niet doorgaan opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

In geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 6 - Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

De notaris behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de betreffende akte en aanspraak kan maken op uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in die akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.

Artikel 7 - Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment wettelijke rente over die vordering verschuldigd.

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden, indien er sprake is van een consumententransactie, vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Bij zakelijke transacties (business to business) worden de buitengerechtelijke incassokosten gesteld op ten minste 25% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van EUR 250,00 exclusief BTW.

Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met iedere schuld die de opdrachtgever aan opdrachtnemer mocht hebben.

Artikel 8 - Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 9 - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)

Op grond van de WWFT moet de notaris een op risico gebaseerd onderzoek doen naar de bron van

het vermogen dat bij een transactie wordt gebruikt. De notaris is bevoegd de herkomst van de door opdrachtgever over te boeken bedragen na te gaan aan de hand van op te vragen bewijsstukken.

In verband hiermee is de notaris verplicht om transacties met een ongebruikelijk karakter te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Volgens de wet mag de notaris opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.

Artikel 10 - Geschillenregeling

In geval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst schriftelijk aan de notaris naar voren brengen. Op de website van de notaris is daartoe een klachtenformulier beschikbaar. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

-      de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB); of

-      de Geschillencommissie Notariaat;

-      de Kamer voor het Notariaat; en/of

-      de civiele rechter.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de notaris

  1. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
  2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer(s) en toegevoegd notaris(sen) van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
  5. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de notaris, overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

Artikel 12 - Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en eventuele aansprakelijkheid is Nederlands recht van toepassing.

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!