Nalatenschappen

Het afwikkelen van een nalatenschap is voor de meeste mensen geen dagelijkse bezigheid. Naast het verdelen van persoonlijke bezittingen en inboedel, zal ook de financiële afwikkeling moeten worden verzorgd. Daaronder valt bijvoorbeeld het wijzigen van de tenaamstelling of het opheffen en verdelen van bankrekeningen, het innen van verzekeringsgelden en het doen van belastingaangiften.

Het wijzigen van de tenaamstelling van een bankrekening of het opheffen daarvan, kan slechts door de erfgenamen worden verzocht. Een volmacht voor het regelen van bankzaken vervalt door het overlijden van de volmachtgever. Wanneer een bank weet dat iemand is overleden, zal zij de rekeningen blokkeren, omdat de bank wil voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daartoe niet (meer) bevoegd is. Een bank wil daarom een verklaring van erfrecht hebben.

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waaruit blijkt wie er op grond van de wet of testament erfgenamen zijn en wie er namens de erfgenamen bevoegd is (of zijn) om over de nalatenschap te beschikken. Niet alleen banken kunnen vragen om een verklaring van erfrecht, maar ook verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen.

Veelgestelde vragen over de verklaring van erfrecht vindt u op de verklaring-van-erfrecht pagina.

Om zich ervan te overtuigen wie de erfgenamen zijn, zal de notaris onder meer het Centraal Testamenten Register raadplegen en het bevolkingsregister. Vervolgens zal de notaris alle erfgenamen benaderen en hen wijzen op het feit dat zij erfgenaam zijn. Hij informeert hen over de mogelijkheden die erfgenamen hebben: aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap.

Indien blijkt dat er meer erfgenamen zijn, kan het praktisch zijn om een bepaalde persoon (of een paar personen) aan te wijzen, die namens de anderen de nalatenschap kan afwikkelen. Deze informatie wordt dan opgenomen in de verklaring, zodat onder andere banken weten met wie zij mogen handelen.

In een testament kunnen bijzondere bepalingen staan, bijvoorbeeld dat een bepaald bedrag naar een goed doel moet gaan, of een speciaal voorwerp naar een familielid (legaat). Het is mogelijk dat is bepaald dat iemand het vruchtgebruik krijgt van de gehele nalatenschap of een gedeelte daarvan. Deze legaten moeten worden afgegeven; dat is een plicht van de erfgenamen. De notaris zal de erfgenamen hierover informeren en hen zonodig begeleiden.

Nadat een verklaring van erfrecht is afgegeven, kunnen de erfgenamen (of de gevolmachtigde) betalingen doen, vorderingen innen, polissen opvragen etc.

Ongeveer acht maanden na overlijden verzendt de Belastingdienst het aangiftebiljet successierecht omdat men eenmalig successierecht verschuldigd is over hetgeen men verkrijgt uit een nalatenschap. Omdat de successiewet diverse vrijstellingen kent, is soms geen successierecht verschuldigd.

Hoeveel successierecht een erfgenaam vervolgens verschuldigd is, hangt af van de grootte van de erfenis en de familieband met de overledene. Hoe groter de verkrijging, hoe meer men betaalt en hoe verder men afstaat van de overledene, hoe hoger het tarief is. De successiewet kent drie tariefgroepen. De echtgenoot en (klein)kinderen vallen in tariefgroep I (waarbij voor kleinkinderen een verhoging van het tarief geldt), (groot)ouders, broers en zusters vallen in tariefgroep II, terwijl andere verkrijgers vallen in tariefgroep III. Voorts geldt een aantal bijzondere vrijstellingen, al naar gelang de relatie tot de overledene. De notaris kan u informeren over uw specifieke situatie en met u een begroting maken van het verschuldigd recht.

Nadat de aanslag is opgelegd, zal in veel gevallen de afwikkeling worden afgerond. Dat gebeurt vaak door het opstellen van een akte waarbij de eventueel in het testament gemaakte verdeling wordt bekrachtigd, legaten - met name met betrekking tot onroerend goed - worden afgegeven, of een door de erfgenamen zelf gemaakte verdeling wordt vastgelegd.

Van Leussen Van den Broek notarissen kan in verband met het afwikkelen van en nalatenschap diverse werkzaamheden voor u verrichten; het opstellen van een verklaring van erfrecht, het verzorgen van de aangifte recht van successie of het vastleggen van de verdeling van de nalatenschap in een notariële akte. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze notarissen of kandidaat-notarissen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-641600. 

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

Diensten

Familierecht

Snel contact

Wilt u meer informatie? Vul hieronder uw vraag in en wij nemen graag contact met u op. Indien u een offerte wenste aan te vragen vult u dan het volgende formulier in!